About us

Our Team

Khwan Phusrisom Martin BSC Dip Acc FRSA

คุณขวัญ ภูศรีโสม มาร์ติน เคยรับราชการในสำนักนโยบายและแผน และสำนักการโยธากรุงเทพมหานคร ผ่านการอบรมหลักสูตรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ก่อนที่จะมาเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารของบริษัทในอังกฤษ มีใบประกาศนียบัตรด้านให้บริการการท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์จากมหาวิทยาลัย Università della Svizzera Italiana เป็น Fellow of the Royal Society of Arts, และเป็น Member the senior common room of St Chads College, University of Durham เจ้าของผลงานหนังสือ Soldiers of Siam และมีผลงานวิชาการเกี่ยวกับสยามกับยุโรปในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 คุณขวัญให้ความสนใจและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในรัชกาลที่ 5 และ รัชกาลที่ 6 มีประสบการณ์จัดงานการนำเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ Heritage Open Days ทั้งในอังกฤษและเยอรมนีอย่างต่อเนื่อง

 

Professor Stephen Martin MBBS MRCPsych LTCL

ศาสตราจารย์นายแพทย์ สตีเฟ่น มาร์ติน เป็นนายแพทย์ชาวอังกฤษผู้ซึ่งมีความสนใจทางด้านศิลปกรรมและประวัติศาสตร์ มีผลงานเขียนทางวิชาการอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการแพทย์ ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม จิตรกรรมยุโรปและเอเชีย และดนตรีคลาสสิค มีประสบการณ์สอน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน และในช่วงปี พ.ศ. 2559 เคยร่วมงานวิจัยด้านศิลปะและดนตรีกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับปริญญาบัตรทางด้านดนตรีฟลุ้ท (ขุล่ยฝรั่ง) คุณมาร์ตินมีความเชี่ยวชาญในการขับรถยนต์ขนาดใหญ่เพื่อความสะดวกสบาย สามารถพูดได้หลายภาษาทั้งไทย ฝรั่งเศส และเยอรมัน