Raby Castle

ปราสาทเรบี้

ปราสาทเรบี้ เป็นประสาทของครอบครัวเนเฟิลเช่นเดียวกับปราสาทบรานซเพิธ แต่จุดประสงค์ของการก่อสร้างเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะซึ่งแตกต่างจากบรานซเพิธอย่างสิ้นเชิง  เจ้าของของปราสาทคนปัจจุบันคือ ลอร์ดบาร์นาร์ด  ซึ่งต้นตระกูลของท่านได้ทำการปรับปรุง บูรณะ ซ่อมแซม ปราสาทต่อเนื่องเรื่อยมากว่าหลายร้อยปี  จนทำให้ปราสาทที่เราเห็นนี้เปรียบเสมือนวังและมีความงดงามที่ลงตัวที่สุด  เราจะนำท่านเข้าชมความงามภายในห้องต่างๆ ที่ได้รับการตกแต่งไว้อย่างมีรสนิยม  ปราสาทนี้ได้รับพระบรมราชานุญาตแต่งตั้งเป็นปราสาทเมื่อปี ค.ศ. 1378 (พ.ศ. 1921) 27 ปี หลังจากการตั้งกรุงศรีอยุธยา

ปราสาทนี้มีมีความงามที่น่าประทับใจที่สุดแห่งหนึ่งของบริเทน  ด้วยความสมบูรณ์ของทุ่งกว้างพร้อมด้วยฝูงกวางที่เป็นส่วนหนึ่งของปราสาทมาแต่โบราณกาล  พร้อมชมสวนสวยที่มีต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับหลากหลายได้รับการดูแลจากคนสวนอย่างดี

LuxuryHeritageTours10

LuxuryHeritageTours11

LuxuryHeritageTours_Raby1

LuxuryHeritageTours_Raby2

LuxuryHeritageTours12

LuxuryHeritageTours_Raby3

LuxuryHeritageTours13

LuxuryHeritageTours_Raby4

LuxuryHeritageTours_Raby5

LuxuryHeritageTours_Raby6

LuxuryHeritageTours_Raby7

LuxuryHeritageTours_Raby8

LuxuryHeritageTours14

LuxuryHeritageTours16

LuxuryHeritageTours17

LuxuryHeritageTours33

LuxuryHeritageTours34

LuxuryHeritageTours42

LuxuryHeritageTours39

LuxuryHeritageTours42

LuxuryHeritageTours43

LuxuryHeritageTours44

LuxuryHeritageTours45